top of page


 

Kosteloos annuleren van je reservering kan tot 7 dagen van tevoren. Heb je bijvoorbeeld woensdag een reservering dan moeten we dit uiterlijk de woensdag ervoor weten.

Complexe ontwerpen kunnen wij weigeren als we zien dat dit niet haalbaar is voor een beginner.

Deelname aan onze workshops is voor eigen verantwoording en risico. Door het gebruik van gereedschappen zoals een tuftmachine of lijmpistolen bestaat de mogelijkheid van het verwonden van lichaamsdelen, dus is voorzichtigheid geboden als ook het luisteren naar de veiligheidsadviezen van onze instructeurs. 


Algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden workshops wordt verstaan onder:
– Opdrachtnemer: Studio Mr Bunny, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
– Cursist: degene die deelneemt aan cursus en/of workshop.
– Diensten: alle door opdrachtnemer aan de cursist geleverde diensten zoals workshop en cursus.
– Opdrachtnemer en cursist tezamen te noemen: partijen.


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke opdrachtnemer aanbiedt of levert aan de cursist. Afwijkingen van deze                  voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus c.q. workshop komt tot stand door het schriftelijk aanmelden door cursist.

    Na ontvangst van de gehele betaling ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving.
c. Met aanmelding/inschrijving verklaart cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden cursussen en workshops van Studio Mr Bunny.


Artikel 3: Aanmeldingen en inschrijvingen
a. Alle cursussen en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
b. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

c. Leeftijd vanaf 16 jaar.


Artikel 4: Annulering en wijziging
a. Annulering (per email) is kosteloos kan tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop.
b. Cursist mag altijd zelf voor een invaller zorgen om gebruik te maken van de workshop.


Artikel 5: Betaling
a. De cursist dient het cursus- c.q. workshopgeld te voldoen via de bank voor aanvang van de cursus. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen              betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan cursist er geen aanspraak meer op maken.

    Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
b. Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
c. Wanneer cursist een of meer dagen mist van de cursus en/of workshop dan ontvangt die geen restitutie op het cursus- en/of workshopgeld.
d. Indien cursist met betaling in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding      van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15%      van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van cursist. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten        van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.


Artikel 6:Annulering, wijziging en overmacht door opdrachtnemer
Indien zich minder dan vier (4) cursisten hebben ingeschreven voor een cursus c.q. workshop is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende cursus c.q. workshop te annuleren.


Artikel 7: Aansprakelijkheid
a. Elke deelname aan een cursus c.q. workshop is voor eigen verantwoording en risico van de cursist. Door het gebruik van gereedschappen bestaat de          mogelijkheid van het verwonden van lichaamsdelen, dus is voorzichtigheid geboden.

    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de cursist zelf.
b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

    Ook is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het   toebrengen van enig letsel door een medecursist voor, na of tijdens de cursus c.q. workshop.
c. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.

    De veiligheidsvoorschriften gelden als volgt:

  1. Je dient ten alle tijden de opmerkingen rondom veiligheid van de intructeur van Studio Mr Bunny serieus te nemen en op te volgen. 

  2. Voor je eigen veiligheid wordt het aangeraden om lang haar in een staart te knopen, vanwege de kans om haar in een tuft gun te voorkomen. 

  3. De tuftgun moet altijd uit staan wanneer deze niet wordt gebruikt. 

  4. Naast de tuftgun zijn er andere scherpe voorwerpen in de ruimte. Wees ten alle tijden voorzichtig en waakzaam voor jezelf en je spullen.

 

Daarnaast ga je akkoord met onderstaande punten bij akkoord op de veiligheidsvoorschriften:

  1. Studio Mr Bunny is niet verantwoordelijk voor schade die wordt aangericht door een tuft gun. 

  2. Studio Mr Bunny is niet verantwoordelijk voor schade die wordt aangericht door andere spullen/zaken in de ruimte van Studio Mr Bunny. 

  3. Studio Mr Bunny is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden door een handeling die wordt uitgevoerd tijdens de workshop. 

  4. Studio Mr Bunny is niet verantwoordelijk voor de aftercare van de gemaakte producten van cursisten. 

  5. Studio Mr Bunny is niet verantwoordelijk voor ‘schade’ aan kleding en andere persoonlijke belangen van de cursisten. 


Artikel 8: Uitsluiting van deelname
a. Bij wanbetaling en/of wangedrag kan opdrachtnemer cursist altijd weigeren of wegsturen. cursist ontvangt dan geen restitutie op het cursusgeld c.q.            workshopgeld.


Artikel 9: Intellectuele eigendom
a. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van        de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten.

    De cursist mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de cursist verstrekt zijn, deze niet                      vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.


Artikel 10: Uitvoering van de overeenkomst
a. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
b. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande cursus c.q. workshop te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus c.q.      workshop echter onverhoopt geen doorgang kan vinden of dient te worden opgeschort, is opdrachtnemer hiervoor jegens cursist niet aansprakelijk.              Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus c.q. workshop. Indien opdrachtnemer niet in staat is een vervangende            cursus c.q. workshop aan te bieden, heeft cursist recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van        het betaalde cursusgeld c.q. workshopgeld.


Artikel 11: Klachten – geschillen
a. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer gegeven cursus c.q. workshop dienen tijdens of direct na afloop van de cursus c.q. workshop mondeling      te worden gemeld aan opdrachtnemer en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de cursus c.q. workshop, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer            kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cursist geacht akkoord te zijn gegaan met de gegeven cursus c.q. workshop.
b. Het indienen van een klacht ontslaat cursist niet van de betalingsverplichting.
c. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cursist is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 12: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.


Artikel 13: Overige bepalingen
Opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Cursist verklaart door inschrijving voor een cursus c.q. workshop akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Studio Mr Bunny Workshops en Cursussen.

bottom of page